Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων


Πολιτική προστασίας δεδομένων της Bytro Labs GmbH

Η παρούσα αποτελεί τη πολιτική προστασίας δεδομένων της Bytro Labs GmbH (εφεξής “Bytro Labs”, “εμείς”). Παρέχουμε, με διάφορους τρόπους, τέτοιους μέσω του ιστοτόπου μας (ο “ιστότοπος”) και μέσω εφαρμογών για κινητά (“εφαρμογές κινητών” ή “απ”) (όλων αυτών εφεξής συνοπτικά αναφερομένων ως οι “υπηρεσίες”), ηλεκτρονικά παιγνίδια. Μέσω της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, θα επιθυμούσαμε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τα δικαιώματά σας. Η ευθύνη της συλλογής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια σημαντική μέριμνα για την Bytro Labs. Τα δεδομένα σας προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση καθώς επίσης και από απώλεια μέσω ποικίλλων τεχνικών και συμβασιακών μέτρων. Η Bytro Labs έχει αναλάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για αυτό το σκοπό. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σύνδεσμοι οδηγούν σε ιστοτόπους τρίτων μερών, παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι εταιρείες παρέχουν τις δικές του δηλώσεις περί προστασίας δεδομένων οι οποίες και ισχύουν ανάλογα. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας μόνον σε άτομα που είναι τουλάχιστον 16 ετών. Ως εκ τούτων δεν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εν γνώσει μας δεδομένα προσώπων νεότερων των 16 ετών.

 

I. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου μέρους

Το υπεύθυνο μέρος, σε συμμόρφωση με όσα αναφέρει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων και άλλες εθνικές νομοθεσίες επί της προστασίας δεδομένων των χωρών μελών καθώς επίσης και άλλες περί της προστασίας δεδομένων διατάξεις, είναι:

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Η-ταχυδρομείο: [email protected]

Ιστότοπος: www.bytro.com

 

II. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπευθύνου μέρους είναι:

Deloitte AB

Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm - Sweden

Η-ταχυδρομείο: [email protected]

 

III. Γενικές πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων

 

1. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Κατά κανόνα, συλλέγουμε μόνον προσωπικά δεδομένα τα οποία κοινοποιείτε όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών ενόσω είστε συνδεδεμένοι ή κατά την εγγραφή σας και ενόσω χρησιμοποιείτε υπηρεσίες επί αμειβόμενης βάσης, ανάλογα με το πως αυτό απαιτείται.

Ως προσωπικά δεδομένα θεωρούνται δεδομένα που συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες επί προσωπικών ή πραγματικών περιστάσεων. Όταν συνδέεστε και εγγράφεστε ως χρήστης στον ιστότοπό μας, απλά χρειάζεται να δώσετε μια διεύθυνση η-ταχυδρομείου ή/και ένα όνομα χρήστη ή/και ένα κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένος και δεν επιτρέπει την εξαγωγή οποιωνδήποτε συμπερασμάτων επί του πραγματικού κωδικού πρόσβασης καθ' οιανδήποτε στιγμή.

Εντός των πλαισίων της εκτέλεσης της σύμβασης χρήστη που συμπεριλαμβάνεται, και συγκεκριμένα των επί αμειβόμενης βάσης υπηρεσιών σας, πρόσθετα δεδομένα, τέτοια όπως πλήρες όνομα, διεύθυνση, συσχετισμός λογαριασμού, αριθμοί πιστωτικής κάρτας, κλπ. ενδέχεται επίσης να απαιτούνται.

Επιπλέον, κατά την επεξεργασία των αιτημάτων σας ή για την παροχή υποστήριξης προς εσάς, μερικές φορές απαιτείται να σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα τέτοια όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση η-ταχυδρομείου, και αριθμό τηλεφώνου.

Συλλέγουμε επίσης δεδομένα ως μέρος εθελοντικής συμμετοχής σε διερευνήσεις και έρευνες. Υποβάλλουμε προσωπικά δεδομένα μόνον προς συνεργαζόμενες εταιρείες και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, με τη προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται ή απαιτείται νομικά, και συγκεκριμένα κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης, για την επεξεργασία πληρωμών, καθώς επίσης και για τη προστασία ή την άμυνα άλλων χρηστών εναντίον κινδύνων εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας, ή για τη δίωξη εγκληματικών παραβάσεων.

Όσα εκ των συμφερόντων σας χαίρουν προστασίας εξετάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, δια της παρούσης επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος απασχόλησης μιας εισπρακτικής εταιρείας ή ενός νομικού σύμβουλου για τη συλλογή της οφειλόμενης πληρωμής, αναλόγως των σχετικών απαιτήσεων, και για την παροχή των αναγκαίων δεδομένων εντός του παρόντος πλαισίου αναφοράς.

Μεταχειριζόμαστε το σύνολο αυτών των δεδομένων εμπιστευτικά και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Κατά κανόνα, δεν παρέχουμε αυτού του είδους τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη χωρίς την άδεια σας, εκτός αν αυτό απαιτείται για την εκτέλεση και διευθέτηση της σύμβασης, για την επεξεργασία ενός αίτηματός σας, ή για την παροχή υποστήριξης προς εσάς ή αν επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

 

2. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αν λάβουμε την έγκριση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του αφορώμενου προσώπου, το Άρθρο 6 Παρ. 1 που αναφέρει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ, λειτουργεί ως η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης της οποίας το συμβαλλόμενο μέρος είναι το αφορώμενο πρόσωπο, το Άρθρο 6 Παρ. 1β του ΓΚΠΔ λειτουργεί ως νομική βάση.

Αυτό ισχύει επίσης και για τις διαδικασίες επεξεργασίας που απαιτούνται για την διεκπεραίωση προ-συμβασιακών μέτρων.

Σε περίπτωση που απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για συμμόρφωση απέναντι σε μια νομική απαίτηση στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας, το Άρθρο 6 Παρ. 1γ του ΓΚΠΔ λειτουργεί ως νομική βάση.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα ζωτικά συμφέροντα του αφορώμενου προσώπου ή ενός άλλου φυσικού προσώπου καθιστούν αναγκαία την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το Άρθρο 6 Παρ. 1δ του ΓΚΠΔ λειτουργεί ως νομική βάση.

Αν απαιτείται επεξεργασία για την προστασία ενός έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ως τρίτο μέρος, και αν τα συμφέροντα, τα βασικά δικαιώματα, και οι βασικές ελευθερίες του αφορώμενου μέρους δεν υπερισχύουν επί των προηγουμένως δηλωμένων συμφερόντων, το Άρθρο 6 Παρ. 1ε του ΓΚΠΔ λειτουργεί ως νομική βάση.

 

3. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα με σκοπό την διευκόλυνσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης την επεξεργασία για σκοπούς ασφάλειας δεδομένων και σταθερότητας της λειτουργικής ασφάλειας του συστήματός μας, καθώς επίσης και για σκοπούς λογιστικής.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα για να σας παράσχουμε υποστήριξη όταν υποβάλλετε αιτήματα υποστήριξης. Τα δεδομένα υφίστανται επίσης επεξεργασία με σκοπό την ανακάλυψη και τον αποκλεισμό της χρήσης πολλαπλών λογαριασμών, π.χ. που έχουν σκοπό την εξαπάτηση.

Τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία με σκοπό την απόκτηση νέων πελατών και την διανομή προωθητικού υλικού το οποίο πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύει τα συμφέροντά μας.

 

4. Διάρκεια αποθήκευσης και διαγραφής δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του αφορώμενου προσώπου διαγράφονται ή κλειδώνονται αμέσως μόλις δεν υφίσταται πλέον λόγος για την αποθήκευσή τους.

Τα δεδομένα μπορεί επίσης να αποθηκευτούν αν αυτό απαιτείται από τους Ευρωπαίους ή τους εθνικούς νομοθέτες σύμφωνα με τις οδηγίες της Ένωσης, τη νομοθεσία, ή άλλους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται το αφορώμενο μέρος.

Τα δεδομένα μπορεί επίσης να αποθηκευτούν ή διαγραφούν αφότου μια περίοδος αποθήκευσης που υπαγορεύεται από τα προδιαγεγραμμένα πρότυπα έχει λήξει, εκτός αν η συνεχιζόμενη αποθήκευση των δεδομένων απαιτείται για την ολοκλήρωση ή την εκτέλεση μιας σύμβασης.

 

5. Ασφάλεια δεδομένων

Πασχίζουμε για την ανάληψη ευλόγων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς επίσης και εναντίον της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή της αλλοίωσης αυτών των δεδομένων και για την ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων. Εντούτοις, η παροχή προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοπροσώπως, είτε τηλεφωνικά, είτε διαδικτυακά, ενέχει πάντα κινδύνους καθώς κανένα τεχνολογικό σύστημα δεν είναι εντελώς απρόσβλητο από μια ενδεχόμενη χειραγώγηση ή υπονόμευση.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς σύμφωνα με τη Γερμανική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Απαιτείται από όλους τους υπαλλήλους να προστατεύουν το ιδιωτικό απόρρητο των δεδομένων και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων, πράγμα για το οποίο έχουν εκπαιδευτεί ανάλογα.

Για σκοπούς καταβολής πληρωμών, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται μέσω χρήσης διαδικασιών SSL και κρυπτογραφούνται.

 

IV. Παροχή υπηρεσιών και δημιουργία ημερολογιακών αρχείων καταγραφής

 

1. Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Οποτεδήποτε αιτούνται οι υπηρεσίες μας, το σύστημα μας συλλέγει αυτομάτως δεδομένα και πληροφορίες στη θέση του υπολογιστή-επισκέπτη.

Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται καθ' αυτή τη χρονική διάρκεια:

Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στα ημερολογιακά αρχεία καταγραφής του συστήματος μας.

 

2. Νομική βάση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Άρθρο 6 Παρ. 1στ. του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των ημερολογιακών αρχείων.

 

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι αναγκαία για την παράδοση υπηρεσιών προς τον υπολογιστή του χρήστη.

Για αυτό το σκοπό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να αποθηκεύεται για τη διάρκεια της συνεδρίας χρήσης.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ημερολογιακά αρχεία καταγραφής για την διαβεβαίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών.

Επιπλέον, τα δεδομένα εξυπηρετούν επίσης την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και την διαβεβαίωση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων μας.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας χρήσης για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης (π.χ. απάτης πληρωμών, παράβασης των κανονισμών του παιγνιδιού μέσω χρήσης πολλαπλών λογαριασμών από το ίδιο άτομο) και για σκοπούς ασφάλειας πληροφορικής (π.χ. για προστασία εναντίον επιθέσεων DDoS).

Κατά τ’ άλλα, τα δεδομένα αποθηκεύονται απλά για σκοπούς στατιστικής εκτίμησης.

Για σκοπούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης απέναντι στους κανόνες χρήσης και παιγνιδιού, επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος μας να αποθηκεύουμε διευθύνσεις IP και ημερολογιακά αρχεία καταγραφής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Συγκεκριμένα, αυτή η διαδικασία εξυπηρετεί την αποφυγή συγκεκριμένων περιπτώσεων κατάχρησης ή την επίλυση τους και την ικανότητά μας να προωθούμε δεδομένα ατομικών περιπτώσεων προς τις ερευνητικές αρχές ή τη διόρθωση ελαττωμάτων. Επιπλέον, οποιαδήποτε εκτίμηση επί των δεδομένων διεξάγεται οποτεδήποτε είναι εφικτό επί ανώνυμης βάσης.

Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, η διεύθυνση IP και τα ημερολογιακά αρχεία καταγραφής διαγράφονται πλήρως, εκτός αν υφίστανται υποχρεωτικές ρυθμιστικές απαιτήσεις ή τεκμηριωμένες διαδικασίες ποινικών διώξεων ή κατάχρησης.

Για αυτούς τους σκοπούς, το υπερισχύον και έννομο μας συμφέρον είναι η αποθήκευση των δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 1 στ. ΓΚΠΔ

 

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχτηκαν.

 

5. Επιλογή αντίρρησης και διαγραφής

Η συλλογή δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών και η αποθήκευση δεδομένων σε ημερολογιακά αρχεία είναι πράγματα απόλυτα αναγκαία για τη διαβεβαίωση της αδιάκοπης παροχής υπηρεσιών.

Συνεπακόλουθα, ο χρήστης δεν διαθέτει την επιλογή προβολής αντιρρήσεων.

 

V. Ειδοποιήσεις push

 

1. Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Μπορούμε να αποστέλλουμε ειδοποιήσεις push (άμεσης λήψης) στη συσκευή σας για κοινοποίηση ενημερώσεων επί των υπηρεσιών, νέων, και άλλων σχετικών μηνυμάτων.   

 

2. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 β ΓΚΠΔ σε περίπτωση ύπαρξης σύμβασης.

 

3. Επιλογή αντίρρησης και διαγραφής

Μπορείτε να εμποδίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω εφαρμογής ανάλογων ρυθμίσεων στο σύστημά σας. Παρακαλούμε αναφερθείτε σχετικά στη τεκμηρίωση του συστήματος που χρησιμοποιείτε.

 

VI. Έντυπο επικοινωνίας και η-ταχυδρομείο, υποστήριξη εντός του παιγνιδιού

 

1. Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Υπάρχει ένα ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας στον ιστότοπό μας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σε περίπτωση που ένας χρήστης το επιλέξει, τα δεδομένα που υποβάλλονται στο έντυπο αυτό αποστέλλονται σε εμάς και αποθηκεύονται. Αυτά τα δεδομένα είναι:

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της παρεχόμενης διεύθυνσης η-ταχυδρομείου. Σε αυτή τη περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη αποθηκεύονται εντός του μηνύματος η-ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή τους.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να υποβάλλετε ερωτήματα προς εμάς εντός του παιγνιδιού.

Εντός αυτού του πλαισίου, δεν προωθούνται δεδομένα προς τρίτα μέρη. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία του αιτήματος.

 

2. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 α του ΓΚΠΔ αν ο χρήστης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων, ως προς μεταδιδόμενα δεδομένα, είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 στ. ΓΚΠΔ

Αν το μήνυμα η-ταχυδρομείου έχει σκοπό την ολοκλήρωση μιας σύμβασης, η περαιτέρω νομική βάση για την επεξεργασία είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 β ΓΚΠΔ

 

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα του εντύπου υποβολής αποκλειστικά και μόνον για την επεξεργασία επικοινωνιών.

Σε περίπτωση κατά την οποία μια σύμβαση συνάπτεται μέσω η-ταχυδρομείου, υφίσταται επίσης το σύννομο συμφέρον της επεξεργασίας των δεδομένων στην εν λόγω περίπτωση.

Άλλα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής εξυπηρετούν την αποτροπή της κατάχρησης του εντύπου επικοινωνίας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής μας.

 

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχτηκαν.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για έξη μήνες για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης και βελτίωσης της υποστήριξης.

 

5. Επιλογή αντίρρησης και διαγραφής

Ο χρήστης διαθέτει την επιλογή, καθ' οιανδήποτε χρονική στιγμή, να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί να προβάλει αντίρρηση στην αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του καθ' οιανδήποτε χρονική στιγμή. Σε αυτή τη περίπτωση, η συζήτηση δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα, που είχαν αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της επαφής, σε αυτή τη περίπτωση διαγράφονται.

 

VII. Cookies, διαδικτυακοί φάροι, κλπ.

 

1. Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Cookies

Χρησιμοποιούμε τα ούτω αποκαλούμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου ή pixel, που αποθηκεύονται στη συσκευή εμφάνισης του χρήστη. Αυτό αφορά τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων του χρήστη και τεχνικών πληροφοριών μέσω των οποίων ο χρήστης είναι δυνατόν να αναγνωριστεί. Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τις υπηρεσίες μας φιλικότερες. Μερικά στοιχεία των υπηρεσιών μας απαιτούν ο χρήστης να είναι δυνατόν να αναγνωριστεί. Χρησιμοποιούμε cookies επίσης για να μπορούμε να αναλύουμε τη συμπεριφορά του χρήστη.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies για τη στόχευση διαφημίσεων. Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή εμφάνισης του χρήστη.

Υπάρχουν μόνιμα cookies, που αποθηκεύονται για μεγαλύτερη χρονική περίοδο στη συσκευή εμφάνισης σας, και cookies συνεδρίας χρήσης, που αποθηκεύονται προσωρινά στη συσκευή εμφάνισης σας και διαγράφονται αφότου η υπηρεσία έχει παρασχεθεί.

Χρησιμοποιούμε αναγκαία cookies, λειτουργικά cookies, cookies απόδοσης, cookies στόχευσης και διαφήμισης, και cookies ανίχνευσης μετατροπών πώλησης.

Αναγκαία cookies. Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Χωρίς αυτά τα αναγκαία cookies, είναι πιθανό να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά ή οι υπηρεσίες να μην εμφανίζονται σωστά.

Λειτουργικά cookies. Τα λειτουργικά cookies καθιστούν δυνατή την αναγνώριση των ρυθμίσεών σας και την παροχή προς εσάς προηγμένων και καλύτερα προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών, τέτοιων όπως η προσωποποιημένη προσαρμογή των υπηρεσιών, η αναγνώριση του εάν έχετε ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα, ή το αν έχετε ζητήσει άλλες υπηρεσίες.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

Cookies απόδοσης. Τα cookies απόδοσης μερικές φορές αποκαλούνται επίσης cookies ανάλυσης, συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, και καθιστούν δυνατή την βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών μας.

Για παράδειγμα, τα cookies απόδοσης μας δείχνουν ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται συχνότερα, την συνολική εικόνα της χρήσης των υπηρεσιών, μας βοηθούν στην ανίχνευση προβλημάτων χρήσης των υπηρεσιών μας, και προσδιορίζουν το εάν ή όχι η διαφήμιση μας εμφανίζεται αποτελεσματικά.

Cookies στόχευσης και διαφήμισης. Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών προς εμάς ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies στόχευσης ή διαφήμισης με σκοπό να σας εμφανίζουν διαφημίσεις που έχουν προσαρμοστεί καλύτερα στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies στόχευσης ή διαφήμισης για να περιορίσουμε τον αριθμό των ίδιων διαφημίσεων που σας εμφανίζονται στις υπηρεσίες μας, ή για τον προσδιορισμό ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών μας στο μάρκετινγκ.

Αυτά τα cookies δείχνουν, για παράδειγμα, τι έχετε δει ενόσω χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, και κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σε άλλους οργανισμούς, τέτοιους όπως πελάτες διαφήμισης. Η εμφάνιση διαφημίσεων υποστηρίζει τις λειτουργίες και την περεταίρω ανάπτυξη των υπηρεσιών μας.

Cookies μετατροπών πώλησης.

Με σκοπό να παρέχουμε προς τους χρήστες μας την βέλτιστη δυνατή εμπειρία παιγνιδιού, πασχίζουμε διαρκώς να προσθέτουμε νέους παίκτες στα παιγνίδια μας. Κατά τη διαδικασία του προσδιορισμού και της διεύθυνσης των μέτρων του μάρκετινγκ, χρησιμοποιούμε ανίχνευση μετατροπών πώλησης. Εντός αυτού του πλαισίου, ένα συνεργάτης μας στο μάρκετινγκ καταγράφει, με τη βοήθεια μας, το πότε ένας χρήστης ολοκληρώνει μια εγγραφή ή προδιαγεγραμμένη ενέργεια στο παιγνίδι. Αυτό συμβαίνει μέσω είτε αυτοματοποιημένης επαφής με τον διακομιστή του συνεργάτη για το μάρκετινγκ ή μέσω ενός ενδιάμεσου παρόχου υπηρεσιών.  

Τα δεδομένα που διαβιβάζουμε περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία.

Κατά την έναρξη της χρήσης των υπηρεσιών μας, ο χρήστης πληροφορείται για την χρήση των cookies.

Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί τα cookies μας να αποθηκεύονται στην συσκευή εμφάνισής του, ή αν επιθυμεί να διαγράψει ένα αποθηκευμένο cookie, ή αν θα ήθελε να πληροφορηθεί σχετικά με την αποθήκευση τους, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περίηγησής του ή το κινητό του ανάλογα.

Οι λεπτομέρειες που αφορούν το πως εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα μπορούν να βρεθούν χρησιμοποιώντας της πληροφορίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.

Θα θέλαμε να δηλώσουμε ρητά ότι, σε αυτή τη περίπτωση, δεν είναι δυνατή η χρήση των υπηρεσιών μας στην ολότητά τους.

Αν έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μέσω τρίτων μερών, ενδέχεται κατά περίπτωση αυτές να χρησιμοποιούν cookies.

Δεν διαθέτουμε κανέναν έλεγχο επ' αυτού. Παρακαλούμε αναφερθείτε στις οδηγίες προστασίας δεδομένων των εν λόγω τρίτων μερών.

 

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 στ. ΓΚΠΔ

 

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Ο σκοπός της χρήσης τεχνικά αναγκαίων cookies είναι απλά η χρήση.

Μερικές λειτουργίες του λογισμικού μας δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν χωρίς τη χρήση cookies.

Τα συλλεγμένα δεδομένα χρήστη μέσω των τεχνικά αναγκαίων cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και του περιεχομένου τους.

Μέσω αυτών των cookies ανάλυσης, μαθαίνουμε το πως χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες μας και έτσι μπορούμε να βελτιστοποιούμε σταθερά τα προϊόντα μας.

Για αυτούς τους σκοπούς, έχουμε επίσης έννομο συμφέρον στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 1 στ. ΓΚΠΔ

Επιπλέον, διατηρούμε έννομο συμφέρον στη κατεύθυνση των διαφημίσεων εντός των υπηρεσιών μας.

Διατηρούμε συμφέρον στην εξεύρεση νέων πελατών. Με σκοπό να το επιτύχουμε αυτό, οι διαφημιστικοί συνεργάτες μας πρέπει να χρησιμοποιούν cookies.

 

4. Διάρκεια αποθήκευσης, επιλογή αντίρρησης και διαγραφής

Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη και αποστέλλονται προς εμάς μέσω αυτής.

Για αυτό το λόγο, ως χρήστης, μπορείτε να έχετε απόλυτο έλεγχο επί της χρήσης των cookies.

Μέσω αλλαγής των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο ή της κινητής σας συσκευής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies.

Τα cookies που έχουν αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν καθ' οιανδήποτε χρονική στιγμή.

Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Αν τα cookies έχουν απενεργοποιηθεί, ενδέχεται να ισχύει ότι δεν θα είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών των υπηρεσιών μας στην ολότητά τους.

 

VIII. Σύνδεση μέσω τρίτων μερών

Σας προσφέρουμε την εναλλακτική επιλογή της σύνδεσης στις υπηρεσίες μας μέσω δεδομένων σύνδεσης άλλων υπηρεσιών (των "συνεταίρων" μας). Έτσι δεν είναι αναγκαίο να κάνετε εγγραφή ξανά. Ένας μη-ολοκληρωμένος κατάλογος των συνεταίρων μας συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, τους Facebook, Google, ή Steam.

Σε αυτή τη περίπτωση, μπορείτε να συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας μέσω ενός συνεταίρου. Για αυτό το σκοπό, ο λογαριασμός σας στον συνεταίρο μας συνδέεται με την υπηρεσία μας. Ο συνεταίρος μπορεί επίσης να μας αποστέλλει τις ανάλογες πληροφορίες που εξυπηρετούν αποκλειστικά μέτρα ποιότητας και υποστήριξης και αυτές δεν κοινοποιούνται ποτέ σε τρίτα μέρη. Για πρόσθετες πληροφορίες ως προς την υπηρεσία της προτίμησής σας, παρακαλούμε αναφερθείτε στον παραπάνω υπεύθυνο επικοινωνίας (βλ. "Ι. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου μέρους").

IX. Δικαιώματα του αφορώμενου προσώπου

Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εσείς αποτελείτε το αφορώμενο πρόσωπο σύμφωνα με την έννοια του ΓΚΠΔ, και διαθέτετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς το υπεύθυνο μέρος.

 

1. Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε από το υπεύθυνο μέρος μιαν επικύρωση των οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από εμάς σας αφορούν.

Σε περίπτωση τέλεσης επεξεργασίας αυτού του είδους, μπορείτε να ζητήσετε από το υπεύθυνο μέρος τις ακόλουθες πληροφορίες:

Έχετε το δικαίωμα να αιτήσετε πληροφορίες ως προς το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν αποστέλλονται σε μια τρίτη χώρα ή προς ένα διεθνή οργανισμό.

Εντός του εν λόγω πλαισίου, μπορείτε να αιτήσετε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ όσον αφορά τη μεταβίβαση.

 

2. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα της διόρθωσης ή/και της ολοκλήρωσης, ως προς το υπεύθυνο μέρος, σε περίπτωση που τα υπό επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν είναι ανακριβή ή ατελή.

Το υπεύθυνο μέρος πρέπει να προβεί σε διόρθωση αμελλητί.

 

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, μπορείτε να αιτήσετε περιορισμό επί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν:

Αν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα, με εξαίρεση την αποθήκευσή τους, μπορούν να τύχουν επεξεργασίας μόνον κατόπιν της συναίνεσης σας ή για τη προβολή, άσκηση, ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή για τη προστασία των δικαιωμάτων ενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Αν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πληροφορηθείτε από το υπεύθυνο μέρος πριν την έναρξη ισχύος του περιορισμού.

 

4. Δικαίωμα διαγραφής

Προσφέρουμε την εναλλακτική επιλογή ανεξαρτήτως να διαγράψετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του παιγνιδιού.

Αν είστε συνδεδεμένοι με το λογαριασμό σας, μπορείτε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ρυθμίσεις του λογαριασμού χρήστη σας.

α) Αντίρρηση διαγραφής

Μπορείτε να αιτήσετε το υπεύθυνο μέρος να διαγράψει αμελλητί τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, με τη προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ακόλουθοι λόγοι:

β) Πληροφορίες προς τρίτα μέρη

Αν το υπεύθυνο μέρος δημοσιοποίησε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και απαιτείται να τα διαγράψει σύμφωνα με το Άρθρο 17 Παρ. 1 ΓΚΠΔ, το εν λόγω μέρος, θα αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων αυτών τεχνικής φύσης και σύμφωνα με τη διαθέσιμη τεχνολογία και τη εφαρμογή των δαπανών, για την πληροφόρηση των επεξεργαστών δεδομένων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των οποίων εσείς, ως το αφορώμενο πρόσωπο, έχετε ζητήσει τη διαγραφή όλων των συνδέσμων προς αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή προς οποιαδήποτε αντίγραφά τους ή προς αντιπροσωπεύσεις αυτών των προσωπικών δεδομένων.

γ) Εξαιρέσεις

Δεν υφίσταται δικαίωμα διαγραφής αν ή επεξεργασία απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης˙

 

5. Δικαίωμα στη πληροφόρηση

Αν έχετε προβάλει το δικαίωμα στη πληροφόρηση επί, της διαγραφής, του περιορισμού ή της επεξεργασίας όσον αφορά το υπεύθυνο μέρος, το εν λόγω μέρος απαιτείται να κοινοποιήσει αυτή τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή το περιορισμό των δεδομένων σε όλες τους αποδέκτες προς τους οποίους κοινοποιήθηκαν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, εκτός αν αυτό αποδειχθεί αδύνατον ή ενέχει υπερβολικό κόστος.

Έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης επί των εν λόγω αποδεκτών από το υπεύθυνο μέρος.

 

6. Δικαίωμα στη μεταβιβασιμότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία διαθέσατε προς το υπεύθυνο μέρος, σε δομημένη, πρότυπη και μηχανικά-αναγνώσιμη μορφοποίηση.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών των δεδομένων σε ένα άλλο υπεύθυνο μέρος χωρίς παρεμποδισμό από πλευράς του υπεύθυνου μέρους, προς το οποίο παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα,  

Κατά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, έχετε επίσης το δικαίωμα της διαβεβαίωσης του ότι τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν μεταβιβάζονται απευθείας από το ένα υπεύθυνο μέρος προς το άλλο υπεύθυνο μέρος, με τη προϋπόθεση ότι αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Η ελευθερία και τα δικαιώματα άλλων δεν θα επηρεαστούν από αυτή την ενέργεια.

Το δικαίωμα μεταβιβασιμότητας των δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση μιας δημόσιας εξουσίας που έχει απονεμηθεί στο υπεύθυνο μέρος˙

 

7. Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα προβολής αντίρρησης, για λόγους σχετικούς με τη συγκεκριμένη σας περίπτωση, να προβάλλετε καθ' οιανδήποτε χρονική στιγμή αντίρρηση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν που φέρεται βάσει του Άρθρο 6 Παρ. 1 ε ή στ. ΓΚΠΔ˙ πράγμα που επίσης ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των συνθηκών.

Το υπεύθυνο μέρος δεν πρόκειται να επεξεργαστεί πλέον τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, εκτός αν το εν λόγω μέρος μπορεί να προμηθεύσει αποδεικτικά στοιχεία επιτακτικών λόγων άξιων προστασίας για την επεξεργασία που να υπερισχύουν επί των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων σας, και των ελευθεριών σας, ή αν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη προβολή, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Αν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν δέχονται επεξεργασία για την επιδίωξη απευθείας διαφήμισης, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε καθ' οιανδήποτε χρονική στιγμή αντίρρηση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για σκοπούς διαφήμισης αυτού του είδους˙ πράγμα που επίσης ισχύει για τη δημιουργία προφίλ, με τη προϋπόθεση ότι σχετίζεται με απευθείας διαφήμιση.

Αν προβάλλετε αντίρρηση για το σκοπό της απευθείας διαφήμισης, τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν δεν θα τύχουν περεταίρω επεξεργασίας για τους εν λόγω σκοπούς.

Ανεξαρτήτως της Οδηγίας 2002/58/ΕΕ, διαθέτετε την επιλογή, ως προς τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας πληροφοριών, της άσκησης του δικαιώματός σας προβολής αντίρρησης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

 

8. Δικαίωμα ανάκλησης διακηρύξεων συναίνεσης προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την διακήρυξη συναίνεσής σας καθ' οιανδήποτε χρονική στιγμή.

Η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διεξάγεται βάσει της συναίνεσης σας μέχρι και την ημερομηνία της ανάκλησης.

 

9. Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε ατομικές περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση βασισμένη αποκλειστικά σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, που θα έχει νομική επίπτωση ή θα σας επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο.

Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση που η απόφαση

α) απαιτείται για την ολοκλήρωση ή τη διεκπεραίωση μιας σύμβασης μεταξύ υμών και του υπεύθυνου μέρους,

β) επιτρέπεται επί βάσης νομοθεσίας της Ένωσης ή αυτής ενός κράτους μέλους στην οποία υπόκειται το υπεύθυνο μέρος, και η εν λόγω νομοθεσία περιέχει κατάλληλα μέτρα προστασίας των ελευθεριών και δικαιωμάτων σας και των έννομων συμφερόντων σας, ή

γ) συνάπτεται κατόπιν της ρητής σας συναίνεσης.

Πάντως, οι εν λόγω αποφάσεις δεν πρέπει να βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπάγονται στο Άρθρο 9 Παρ. 1 ΓΚΠΔ, με τη προϋπόθεση ότι το Άρθρο 9 Παρ. 2 α ή στ. δεν ισχύει, και εύλογα μέτρα έχουν αναληφθεί για τη προστασία των ελευθεριών και δικαιωμάτων σας και των έννομων συμφερόντων σας.

Ως προς τις περιστάσεις που αναφέρονται στα (α) και (γ), το υπεύθυνο μέρος θα αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη προστασία των ελευθεριών, των δικαιωμάτων σας και των έννομων συμφερόντων σας, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του δικαιώματος να εκλάβετε τη παρέμβαση ενός ατόμου από πλευράς του υπεύθυνου μέρους για την έκφραση της δικής του θέσης και την αμφισβήτηση της απόφασης.

 

10. Δικαίωμα υποβολής παραπόνων προς μια εποπτεύουσα αρχή

Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, έχετε το δικαίωμα υποβολής παραπόνων προς μια εποπτεύουσα αρχή, συγκεκριμένα εντός του κράτους μέλους του τόπου διαμονής ή απασχόλησής σας ή του τόπου της ισχυριζόμενης παραβίασης, αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν παραβιάζει τον ΓΚΠΔ.

Η εποπτεύουσα αρχή προς την οποία υποβλήθηκαν τα παράπονα θα πληροφορήσει τον υποβολέα των παραπόνων ως προς τη κατάσταση και τα αποτελέσματα των παραπόνων, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το Άρθρο 78 του ΓΚΠΔ.