Warunki


Warunki świadczenia usług przez Bytro Labs GmbH

§ 1 Zakres obowiązywania

1.1 Bytro Labs GmbH, Zirkusweg 2, 20359 Hamburg, Niemcy – zwana dalej „Bytro Labs” – udostępnia grę online – zwaną dalej „grą” –, jak również dodatkowe usługi w Internecie. Te dodatkowe usługi obejmują między innymi utworzenie profilu użytkownika, uczestnictwo w forum i zakup wirtualnych dóbr, a także inne usługi. Uczestnicy gry będą dalej zwani „Uczestnikami”.

1.2 Bytro Labs oferuje swoje usługi Uczestnikom gry – w tym wszelkie usługi dodatkowe – wyłącznie na niniejszych Warunkach świadczenia usług (zwanymi dalej „WŚU”). Bytro Labs niniejszym sprzeciwia się jakimkolwiek warunkom świadczenia usług Uczestników. Takie warunki świadczenia usług obowiązują tylko wtedy, gdy Bytro Labs wyrazi na nie wyraźną pisemną zgodę.

1.3 Niniejsze WŚU nie odnoszą się do żadnych pytań, które mogą pojawić się w związku z usługami świadczonymi przez osoby trzecie – w tym pytań dotyczących dostępu do Internetu.

1.4 Zasady gry są dostępne na Stronie internetowej gry. Biorąc udział w grze, Uczestnik akceptuje zasady gry oraz warunki uczestnictwa jako wiążące.

§ 2 Przedmiot umowy

2.1 Bytro Labs oferuje udział w grze i korzystanie z dodatkowych usług związanych z grą, w zakresie istniejących możliwości technicznych i operacyjnych. Bytro Labs dostarcza Uczestnikom gry określone informacje i umożliwia im wyświetlanie określonych danych i informacji w Internecie oraz tworzenie spersonalizowanych profili w ramach gry, które mogą być widoczne dla innych Uczestników. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w forach dyskusyjnych. Bytro Labs dostarczy Uczestnikom niezbędnych wniosków zgłoszeniowych do udziału w grze online.

2.2 Korzystanie z gry w jej podstawowej wersji jest bezpłatne. Za niektóre dodatkowe usługi i wnioski zgłoszeniowe pobierana jest jednak opłata (patrz § 7). Wszelkie dodatkowe usługi i aplikacje, za które trzeba zapłacić, zostaną przedstawione na stronie internetowej oddzielnie.

2.3 Gra będzie stale ulepszana, aktualizowana i modyfikowana, aby zapewnić jej uczestnikom optymalne wrażenia. W związku z tym Uczestnik otrzyma prawo do udziału tylko w aktualnej w danej chwili wersji gry. Bytro Labs zastrzega sobie prawo do przerwania działania gry lub niektórych jej funkcji bez podania przyczyn lub uprzedniego powiadomienia. W takim przypadku Uczestnik może domagać się zwrotu wszelkich płatności już dokonanych w związku z usługami świadczonymi przez Bytro Labs, które nie zostały wykorzystane. Prawo Uczestnika do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym pozostaje nienaruszone. Wszelkie inne roszczenia są wykluczone.

2.4 Nasze gry mogą zawierać elementy generowane z pomocą sztucznej inteligencji, takie jak Midjourney, Stable Diffusion czy DALL-E.

§ 3 Uczestnicy

3.1 Gra jest oferowana wyłącznie konsumentom w sposób określony w § 13 BGB (niem. kodeks cywilny).

3.2 Nasze gry oferujemy wyłącznie osobom powyżej 16. roku życia. Osoby poniżej 16. roku życia nie są uprawnione do korzystania z naszych gier.

3.3 Uczestnictwo w grze ma charakter wyłącznie rozrywkowy.

§ 4 Zawarcie umowy / Rejestracja

4.1 Udział w grze wymaga złożenia wniosku o rejestrację konta użytkownika – zwanego dalej „Kontem”. Rejestracja Uczestnika odbywa się online poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie niniejszych WŚU poprzez kliknięcie pola wyboru podczas procesu rejestracji. Niniejsze WŚU mogą zostać wydrukowane lub przechowywane na trwałym nośniku danych przed wysłaniem formularza rejestracyjnego.

4.2 Wszystkie pola w formularzu rejestracyjnym oznaczone jako „obowiązkowe” muszą zostać wypełnione. Wszystkie pola w formularzu rejestracyjnym, obowiązkowe lub dobrowolne, muszą być wypełnione poprawnie. Przy rejestracji Uczestnik musi podać adres e-mail, pod którym będzie osiągalny.

4.3 Każdy Uczestnik może zarejestrować się i korzystać tylko z jednego Konta. Rejestracja i korzystanie z wielu kont jest surowo zabronione (tzw. „multikonta”). Naruszenie tej klauzuli może prowadzić do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z gry.

4.4 Nie istnieją żadne roszczenia prawne związane z utworzeniem Konta i/lub uczestnictwem w grze i usługach dodatkowych.

4.5 Podczas procesu rejestracji w grze, Uczestnik wybiera nazwę użytkownika, pod którą zostanie zarejestrowany jako Uczestnik gry. Surowo zabrania się wybierania nazwy o treści pornograficznej, rasistowskiej, podżegającej, gloryfikującej wojnę i/lub przemoc, obraźliwej lub w inny sposób niezgodnej z prawem. Naruszenie tej klauzuli uprawnia Bytro Labs do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z gry.

4.6 Umowa pomiędzy Bytro Labs a Uczestnikiem dotycząca korzystania z danej gry, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Bytro Labs wniosku Uczestnika o rejestrację Konta. Bytro Labs może zaakceptować ofertę w sposób wyraźny lub poprzez rozpoczęcie procesu zakładania Konta. Bytro Labs potwierdzi otrzymanie zgłoszenia Uczestnika poprzez wysłanie e-maila na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Niniejsze potwierdzenie nie stanowi wiążącego przyjęcia oferty. Jednakże potwierdzenie może być przesłane wraz z taką akceptacją.

4.7 Nie istnieje roszczenie prawne o utworzenie Konta ani o przyjęcie wniosku Uczestnika o utworzenie Konta, w zależności od przypadku. Uczestnikowi nie wolno przekazywać swojego konta osobom trzecim.

§ 5 Prawo do rezygnacji

Instrukcja dotycząca prawa do rezygnacji:

Uczestnik może zrezygnować ze swojego zgłoszenia do zawarcia umowy (dotyczącej udziału w grze), jak również z każdego zamówienia na płatne funkcje i zgłoszenia, w formie tekstowej (np. listownie, faksem, mailowo), w ciągu dwóch tygodni. Uczestnik nie musi udzielać żadnych wyjaśnień w tym zakresie. Ten dwutygodniowy okres rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Uczestnika niniejszego pouczenia o prawie do rezygnacji w formie pisemnej, ale nie przed zawarciem umowy i nie przed wypełnieniem przez Bytro Labs swoich obowiązków informacyjnych zgodnie z par. 312c (2) 1 BGB, par. 1 (1), (2), (4) BGB-InfoV, jak również jego zobowiązania wynikające z par. 312e (1) 1 BGB, par. (3) BGB-InfoV. Wystarczy wysłać rezygnację w terminie.

Rezygnacja musi być zaadresowana do:

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Niemcy

E-mail: [email protected]

Konsekwencje rezygnacji:

W przypadku ważnej rezygnacji obie strony muszą oddać otrzymane usługi i w razie potrzeby zwrócić świadczenia na podstawie ich wykorzystania. Jeżeli Uczestnik nie jest w stanie oddać całości usług lub jeżeli może je oddać tylko w części lub tylko w pogorszonym stanie, jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania w odpowiednim zakresie, w zależności od przypadku. Wszelkie zobowiązania dotyczące wypłaty odszkodowania muszą być wypełnione w ciągu 30 dni. Termin ten rozpoczyna się dla Uczestnika od momentu wysłania zawiadomienia o rezygnacji, dla Bytro Labs od momentu jego otrzymania.

Wygaśnięcie prawa do rezygnacji:

Prawo do rezygnacji wygasa przedwcześnie w przypadku, gdy umowa zostanie całkowicie zrealizowana za wyraźną zgodą Uczestnika, zanim Uczestnik skorzysta z prawa do rezygnacji.

Wygaśnięcie instrukcji dotyczącej prawa do rezygnacji

§ 6 Dostęp do gry / Nielegalne ingerencje

6.1 Zarejestrowani uczestnicy gry mogą zalogować się do gry na platformie gry, używając swojej nazwy użytkownika, po uzyskaniu odpowiedniego adresu URL w Internecie. Automatyczne otwieranie kont do gier jest zabronione. Zalogowanie się do Konta jest dozwolone tylko za pośrednictwem strony głównej gry. Uczestnik może korzystać wyłącznie ze zwykłych przeglądarek oraz oprogramowania dostarczonego przez Bytro Labs. Uczestnikowi nie wolno podejmować żadnych działań ani korzystać z mechanizmów lub oprogramowania w połączeniu ze Stroną, które mogą zakłócać działanie lub przebieg gry. Uczestnikowi nie wolno podejmować żadnych działań, które mogłyby spowodować niedopuszczalne lub nadmierne obciążenie możliwości technicznych Bytro Lab. W szczególności Uczestnikowi nie wolno blokować, nadpisywać ani modyfikować treści generowanych przez Bytro Lab, chyba że Bytro Lab wyrazi na to jednoznaczną zgodę na piśmie.

6.2 Ponadto Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów prawa i regulacji podczas korzystania z gry w jakikolwiek sposób. W szczególności Uczestnik nie może publikować żadnych treści, które mają charakter pornograficzny, rasistowski, gloryfikują wojnę i/lub przemoc lub mają inny, nielegalny charakter, lub treści, które mogą naruszać prawa osób trzecich.

6.3 Bytro Labs zobowiązuje się do zapewnienia dostępności gry na poziomie 80% przyjmowanym jako średnia roczna. Wyłączone z tego są okresy, w których serwery gry nie są dostępne z powodu okoliczności, które nie leżą w zakresie odpowiedzialności Bytro Labs (np. siła wyższa). Wyłączone są również okresy konserwacji, podczas których dostęp do serwerów gry nie jest możliwy.

6.4 Bytro Labs oferuje grę online za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Bytro Labs nie dostarcza żadnego oprogramowania, którego Uczestnik może potrzebować na swoim lokalnym komputerze w celu uczestnictwa w grze. Bytro Labs nie oferuje wsparcia w zakresie konfiguracji lub instalacji oprogramowania na lokalnym komputerze Uczestnika, które może być niezbędne do uczestnictwa w grze. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie swojego komputera w stanie umożliwiającym korzystanie z gry. Jeśli gra jest rozgrywana na innych systemach, np. na telefonach komórkowych z dostępem do Internetu, zakres użytkowania może być ograniczony.

§ 7 Ceny i warunki płatności; Terminy płatności

7.1 Po uiszczeniu opłaty Uczestnik będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych usług, które nie są dostępne w podstawowej wersji gry. Rodzaj, funkcja i cena takich dodatkowych usług są wyświetlane na Stronie internetowej gry. W zależności od ich funkcji, takie dodatkowe usługi mogą być zakupione poprzez płatność jednorazową lub za opłatę abonamentową. Te dodatkowe usługi wraz z kosztami pozwalają Uczestnikowi na korzystanie z określonych dodatkowych funkcji przez określony czas i zgodnie z zasadami gry. Ponieważ gra będzie od czasu do czasu rozwijana i udoskonalana, Bytro Labs zastrzega sobie prawo do oferowania nowych usług dodatkowych lub zaprzestania oferowania niektórych usług dodatkowych lub oferowania niektórych usług dodatkowych w podstawowej wersji gry. W przypadku, gdy Uczestnik dokona płatności za dodatkowe usługi przez pewien okres w przyszłości i nie będzie mógł z nich skorzystać, ponieważ nie są one już oferowane i/lub są oferowane również w bezpłatnej wersji podstawowej gry, Bytro Labs, zgodnie z wyborem Uczestnika, zaoferuje w zamian inne usługi dodatkowe lub zwróci Uczestnikowi koszty na zasadzie proporcjonalnej. W powyższych przypadkach Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie inne roszczenia Uczestnika są wykluczone.

7.2 Opłaty za usługi dodatkowe są płatne z góry i stają się wymagalne w momencie aktywacji usług przez Uczestnika. Opłaty będą pobierane z rachunku bankowego lub rachunku karty kredytowej udostępnionego przez Uczestnika lub dokonywane za pomocą odpowiednich metod płatności.

7.3 Bytro Labs ma prawo do stałego lub czasowego obniżania swoich cen oraz do stałego lub czasowego oferowania nowych produktów, usług lub sposobów fakturowania. Bytro Labs jest ponadto uprawnione do zmiany cen w dowolnym momencie z sześciotygodniowym pisemnym powiadomieniem lub poprzez poinformowanie Uczestnika pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany ceny w ciągu sześciu tygodni od otrzymania informacji o zmianie ceny, nowa cena wejdzie w życie. Stosunek umowny będzie wtedy kontynuowany na nowych warunkach / z nowymi cenami. Bytro Labs poinformuje Uczestnika o możliwości zgłoszenia sprzeciwu i konsekwencjach prawnych, w szczególności konsekwencjach prawnych wynikających z braku sprzeciwu, w momencie powiadomienia Uczestnika o zmianach. Jeżeli Uczestnik zgłosi sprzeciw w terminie, każda ze stron może rozwiązać umowę z miesięcznym wyprzedzeniem. Do czasu rozwiązania umowy poprzednie taryfy i ceny pozostaną w mocy. Wszelkie płatności za usługi w odniesieniu do okresu po wejściu w życie rozwiązania umowy będą zwracane proporcjonalnie. Wszelkie inne roszczenia Uczestnika wobec Bytro Labs są wykluczone.

7.4 W przypadku opóźnień w płatnościach Bytro Labs ma prawo żądać odsetek w wysokości 5% powyżej obowiązującej wówczas stopy bazowej. Bytro Labs ma ponadto prawo do natychmiastowego zaprzestania działalności oraz do wyłączenia i dezaktywacji danego Konta.

7.5 W przypadku spowodowania przez Uczestnika odwrotnego obciążenia i/lub anulowania opłat za anulowanie obciążeń rachunku z winy Uczestnika lub braku środków na rachunku bankowym Uczestnika, Uczestnik zwróci Bytro Labs wszelkie takie opłaty i koszty anulowania. Firma Bytro Labs ma prawo obciążyć rachunek Uczestnika opłatami i kosztami anulowania wraz z należnymi jej opłatami. W przypadku uiszczenia opłat za pomocą karty debetowej lub kredytowej i wystąpienia obciążenia odwrotnego, Bytro Labs pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 9,00 euro za każdą transakcję kartą debetową / kredytową plus opłaty bankowe, chyba że Uczestnik udowodni, że nie powstała żadna szkoda lub że powstała szkoda jest znacznie mniejsza.

7.6 Uczestnik może dokonać potrącenia tylko w przypadku, gdy wystąpi wobec Bytro Labs z roszczenie, którego Bytro Labs nie zakwestionowało lub które zostało prawomocnie stwierdzone orzeczeniem sądu. Uczestnik może wstrzymać się z płatnością tylko wtedy, gdy wystąpi wobec Bytro Labs z roszczeniem, które wynika z tego samego stosunku umownego. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia swoich roszczeń wobec Bytro Labs na osobę trzecią.

§ 8 Okres umowy i wypowiedzenie

8.1 Wszelkie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Bytro Labs zawierane są na czas nieokreślony, chyba że uzgodniono inaczej. Jeżeli umowa została zawarta na czas nieokreślony, obie strony mogą ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili.

8.2 W przypadku, gdy umowa dotycząca korzystania lub świadczenia usług dodatkowych została uzgodniona w formie abonamentu, abonament automatycznie odnawia się na ten sam okres, chyba że abonament został wypowiedziany na okres 15 dni roboczych, ze skutkiem na koniec tego okresu.

8.3 Prawo obu stron do wypowiedzenia umowy z podaniem przyczyny pozostaje nienaruszone przez powyższe postanowienia. W przypadku, gdy Bytro Labs ponosi odpowiedzialność za nadzwyczajne rozwiązanie umowy, Uczestnik otrzyma zwrot wszelkich ewentualnych płatności dokonanych przez niego w odniesieniu do okresu po wejściu w życie rozwiązania umowy, na zasadzie proporcjonalnej. Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia, o ile niniejsze WŚU nie stanowią inaczej.

8.4 Bytro Labs może w szczególności wypowiedzieć umowę z podaniem przyczyny, jeżeli:

Uczestnik spóźnia się z uiszczeniem opłat w wysokości co najmniej 10,00 euro pomimo otrzymania dwóch wezwań do zapłaty

Uczestnik w sposób zawiniony narusza wszelkie przepisy prawne, niniejsze WŚU i/lub szczegółowe zasady korzystania z usług dodatkowych, a naruszenie takie pozostaje nieusunięte w identycznej lub podobnej formie, pomimo pisemnego powiadomienia

8.5 W przypadku poważnych naruszeń, umowa może zostać rozwiązana bez uprzedniego pisemnego wypowiedzenia. Poważne naruszenie jest naruszeniem, które powoduje, że Bytro Labs nie ma podstaw, aby pozostać związanym umową i obejmuje między innymi:

a naruszenie przez Uczestnika prawa karnego

b naruszenie przez Uczestnika zakazu prowadzenia wielu rachunków (patrz powyżej §4, ust. 4.3)

b naruszenie przez Uczestnika zakazu stosowania niedozwolonych skryptów (patrz powyżej §6, ust. 6.1)

d podanie przez Uczestnika nieprawidłowych informacji przy rejestracji (patrz §4) lub przy płatności za płatne funkcje i aplikacje (patrz §7).

8.6. Każde wypowiedzenie musi mieć formę pisemną, aby było skuteczne, a poczta elektroniczna jest wystarczająca do spełnienia wymogu formy pisemnej. Nadzwyczajne rozwiązanie umowy musi podawać przyczyny jej rozwiązania.

§ 9 Prawa autorskie

Uczestnik pozostaje właścicielem wszelkich praw, jakie może posiadać do treści, które udostępnia w grze. Udostępniając treści na platformie gry, Uczestnik udziela Bytro Lab bezpłatnej niewyłącznej licencji na publiczne prezentowanie, powielanie i publiczne udostępnianie na całym świecie takich treści na platformie gry. Bytro Lab nie otrzymuje żadnych dalszych praw do korzystania z treści udostępnianych przez Uczestnika. Licencja wygasa, jeśli Uczestnik usunie wygenerowane przez siebie treści z platformy gry.

§ 10 Ochrona danych

Bytro Labs ma prawo do elektronicznego przechowywania danych osobowych w celu monitorowania zgodności z zasadami gry, niniejszymi WŚU i obowiązującym prawem. Ponadto, dane osobowe mogą być gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane do celów realizacji umowy, w tym do celów rozliczeniowych. Przechowywane będą również adresy IP oraz dane dotyczące czasu i rodzaju korzystania ze Strony internetowej, adres e-mail, który Uczestnik podał w formularzu rejestracyjnym oraz dalsze dane, które Uczestnik podał w swoim profilu. Ponadto Bytro Labs ma prawo do wykorzystywania danych osobowych Uczestników w zakresie dozwolonym przez prawo, bez konieczności uzyskania zgody Uczestnika, w celu dostarczenia Uczestnikowi informacji o produktach Bytro Labs, jeżeli Uczestnik nie sprzeciwił się takiemu wykorzystywaniu jego danych. Uczestnik może zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie.

Pełna polityka prywatności Bytro Labs znajduje się tutaj.

§ 11 Odpowiedzialność za treść

Jeśli chodzi o komunikację między Uczestnikami, gra służy jako platforma, za pośrednictwem której Uczestnicy mogą komunikować się ze sobą. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść takiej komunikacji oraz za dalsze treści, które są udostępniane przez nich na Stronie internetowej. Bytro Labs nie ponosi odpowiedzialności za treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, obraźliwym lub innym o nielegalnym charakterze, które zostały udostępnione na platformie lub w inny sposób na Stronie internetowej gry przez Uczestników. To samo dotyczy treści, które w jakikolwiek inny sposób naruszają prawa osób trzecich. Każde naruszenie może prowadzić do natychmiastowego usunięcia i/lub zablokowania odpowiedniej treści i/lub Konta Uczestnika oraz do wykluczenia Uczestnika z gry poprzez wypowiedzenie umowy z Uczestnikiem. Bytro Labs nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych osób trzecich, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem linków znajdujących się na stronie gry. Bytro Labs nie kontroluje żadnej z tych stron i wyraźnie dystansuje się od ich treści.

§ 12 Roszczenia z tytułu wad; Ograniczenie odpowiedzialności

12.1 Bytro Labs oferuje i udostępnia grę tylko w jej aktualnej wersji. Uczestnik nie może twierdzić, że określony warunek lub status funkcjonalny gry i/lub usług dodatkowych został utrzymany lub osiągnięty. Uczestnik jest świadomy, że gra i/lub dodatkowe usługi – jak każde inne oprogramowanie – nigdy nie mogą być całkowicie wolne od błędów. Dlatego też gra i/lub usługi dodatkowe mogą zostać uznane za wadliwe tylko w przypadku poważnego i długotrwałego ograniczenia użyteczności.

12.2 Uczestnik powinien udokumentować wszelkie istotne wady gry lub innych usług lub dostaw od Bytro Labs; powinien zgłosić je w formie pisemnej wraz z protokołem wyświetlanych komunikatów o błędach. Przed zgłoszeniem potencjalnego błędu Uczestnik powinien zapoznać się z instrukcjami i innymi narzędziami do rozwiązywania problemów dostarczonymi przez Bytro Labs (w szczególności z listą często zadawanych pytań lub forami do rozwiązywania problemów). Uczestnicy dołożą wszelkich starań, aby wspierać Bytro Labs we wszelkich próbach wyeliminowania błędów.

12.3 Uczestnicy powiadomią Bytro Labs pisemnie, bez zbędnej zwłoki, o wszelkich wadach w momencie ich wykrycia. Widoczne wady towarów – w tym także wirtualnych – należy zgłosić do Bytro Labs na piśmie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru. Termin zostanie dotrzymany, jeśli zgłoszenie zostanie wysłane w tym terminie. Wszelkie wady muszą być zgłaszane bez zbędnej zwłoki po ich wykryciu. W przypadku braku zawiadomienia w terminie, wszelkie roszczenia z tytułu takich wad przepadają. Dla własnej ochrony i z przyczyn dowodowych Uczestnikowi zaleca się przesyłanie takich zgłoszeń na piśmie (np. telefaksem, listownie lub mailowo) do Bytro Labs.

12.4 Bytro Labs nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku zdarzeń zewnętrznych, nieprawidłowego obchodzenia się przez Uczestnika, siły wyższej lub manipulacji, które nie są wykonywane przez Bytro Labs lub których nie można przypisać Bytro Labs.

12.5 Bytro Labs nie udziela żadnych gwarancji, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

12.6 Bytro Labs nie ponosi odpowiedzialności za szkody, chyba że zostały one spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Bytro Labs ponosi odpowiedzialność za porady udzielone tylko w zakresie, w jakim dotyczą one bezpośrednio gry.

12.7 Powyższe ograniczenia zawarte w punkcie 12.6 nie dotyczą odpowiedzialności za utratę życia i zdrowia. Nie mają one zastosowania w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem naruszenia gwarancji. Nie mają one zastosowania w odniesieniu do naruszenia pierwotnego zobowiązania (tj. zobowiązania umownego, którego przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla realizacji celu umowy i na którym klient, jako strona umowy, może się zgodnie z prawem opierać) lub istotnego zobowiązania. Odpowiedzialność Bytro Labs zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt i par. 44 a TKG (niem. ustawa o telekomunikacji) pozostają nienaruszone.

12.8 Odpowiedzialność za naruszenie istotnego obowiązku jest ograniczona do szkody, którą można było racjonalnie przewidzieć. Szkoda, którą można było przewidzieć, jest ograniczona do 20,00 euro na jedno konto.

12.9 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również osobistej odpowiedzialności personelu, pracowników, asystentów, zastępców, współpracowników, przedstawicieli, organów, udziałowców Bytro Labs i jej członków.

§ 13 Dalsze obowiązki i zobowiązania Uczestników

13.1 Uczestnik ma świadomość, że korzysta z gry razem z wieloma innymi Uczestnikami i komunikuje się z różnymi Uczestnikami podczas korzystania z usług dodatkowych. W celu osiągnięcia przyjemnych wrażeń z gry, konieczne jest przestrzeganie zasad gry. Uczestnicy akceptują zasady gry i niniejsze WŚU jako wiążące. Uczestnicy będą postępować zgodnie z instrukcjami Bytro Lab, które zostaną przekazane przez opiekuna gry. Dodatkowo Uczestnicy powstrzymają się od wszelkich zachowań, które mogą zakłócać działanie gry i/lub usług dodatkowych i które mogą zakłócać przyjemne doznania płynące z gry.

13.2 Uczestnicy nie mogą wykorzystywać gry do celów komercyjnych lub nielegalnych.

13.3 Bytro Labs nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub utratę danych na lokalnym komputerze Uczestnika, które wynikają z instalacji oprogramowania, które nie zostało dostarczone przez Bytro Labs.

13.4 Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich danych dostępu do gry (login, hasło itp.). Niezwłocznie poinformuje on Bytro Labs, jeśli dowie się lub podejrzewa, że nieupoważniona osoba trzecia jest w posiadaniu jego danych dostępowych. Uczestnikowi nie wolno korzystać z Konta ani uzyskiwać dostępu do danych innego Uczestnika. Uczestnik jest świadomy, że w przypadku, gdy osoba trzecia korzysta z gry z jego danymi dostępowymi, z własnej winy, Uczestnik jest odpowiedzialny za opłaty i szkody. Wszelki dostęp za pośrednictwem danych dostępowych Uczestnika uznaje się za dostęp przez tego konkretnego Uczestnika. Bytro Labs zwraca uwagę, że hasła powinny być regularnie zmieniane ze względów bezpieczeństwa.

13.5 W przypadku, gdy Bytro Labs ma powody przypuszczać, że dane dostępowe znajdują się w posiadaniu nieupoważnionej osoby trzeciej, Bytro Labs może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności i zawsze działając według własnego uznania, zmienić dane dostępowe bez uprzedniego powiadomienia lub zablokować odpowiednie Konto. Bytro Labs niezwłocznie poinformuje prawowitego Uczestnika i na żądanie przekaże mu nowe dane dostępowe bez zbędnej zwłoki. Uczestnik nie może twierdzić, że przywrócono mu pierwotne dane dostępowe.

13.6 Bytro Labs chroni swoje systemy przed wirusami. Uczestnik przyznaje jednak, że wirus nigdy nie może być całkowicie wykluczony. Uczestnik jest świadomy, że nieuprawnione osoby trzecie mogą wysyłać e-maile pod nazwą Bytro Labs, bez wiedzy i zgody Bytro Labs, a takie e-maile mogą zawierać wirusy, tzw. spyware lub linki do stron internetowych, które z kolei zawierają wirusy lub oprogramowanie szpiegujące. Bytro Labs nie może zapobiec takim działaniom. W związku z tym Uczestnik przed otwarciem takich e-maili będzie sprawdzał wszystkie przychodzące wiadomości wysyłane przez lub pod nazwą Bytro Labs, pod kątem obecności wirusów. Dotyczy to również wiadomości e-mail wysyłanych przez innych Uczestników.

13.7 Bytro Labs zazwyczaj, o ile niniejsze WŚU lub inne umowy pomiędzy Uczestnikiem a Bytro Labs nie stanowią inaczej, komunikuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uczestnik powinien upewnić się, że otrzyma wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez Bytro Labs na adres podany w formularzu rejestracyjnym lub w późniejszym terminie. W szczególności odpowiednio skonfiguruje on filtr spamu i będzie regularnie sprawdzał ten adres pod kątem przychodzącej poczty. Bytro Labs może wybrać dowolny inny odpowiedni środek komunikacji.

§ 14 Zmiany dotyczące niniejszych WŚU

14.1 Bytro Labs zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych WŚU w przyszłości, jeśli okaże się to konieczne i jeśli Uczestnik nie znajdzie się w niekorzystnej sytuacji sprzecznej z zasadami dobrej wiary.

14.2 Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianach niniejszych WŚU na co najmniej dwa tygodnie przed ich wejściem w życie, w odpowiedniej formie pisemnej. Powiadomienie będzie zazwyczaj miało miejsce przy następnym logowaniu Uczestnika.

14.3 Uczestnik może zgłosić sprzeciw wobec zmiany lub poprawki WŚU w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania powiadomienia o takiej zmianie. Jeżeli Uczestnik zgłosi sprzeciw w terminie, każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dalsze prawa do rozwiązania umowy pozostają nienaruszone. Płatność za usługi po wejściu w życie wypowiedzenia zostanie zwrócona proporcjonalnie. Jeżeli Uczestnik nie zgłosi sprzeciwu wobec zmian w niniejszych WŚU w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia, zmiana lub poprawka wprowadzona do WŚU staje się skuteczna w odniesieniu do danego Uczestnika.

§ 15 Miejsce jurysdykcji / Prawo właściwe / Forma pisemna

15.1 Do niniejszych WŚU i wszystkich umów zawartych na ich podstawie oraz wszelkich roszczeń z nich wynikających stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone.

15.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych WŚU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

15.3 Wszelkie zmiany i poprawki do umowy pomiędzy Bytro Labs a Uczestnikiem oraz do wszelkich dodatkowych uzgodnień wymagają formy pisemnej. Wszelkie zmiany wymogu formy pisemnej muszą być również dokonywane w formie pisemnej.

Hamburg, 17 sierpnia 2012

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Niemcy

E-Mail: [email protected]

Dyrektor zarządzający: Tobias Kringe, Christopher Lörken

Siedziba: Hamburg

Numer rejestru handlowego: HRB 118884, Amtsgericht Hamburg

Nr VAT: DE263701383